Digitalizujeme školu - realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“

Naše škola realizuje v rámci tohoto projektu nejrozsáhlejší aktivit – tou je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.

Projekt MAP II

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II", který od 1. 9. 2019 realizuje Statutární město Brno. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Bližší informace o projektu zde.

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně

Naše škola je zapojena do projektu Prevence školní neúspěšnosti na Základních školách v Brně. Cílem projektu je podpora škol za účelem zvýšení kvality a inkluzivity základního vzdělávání. V rámci projektu probíhá doučování žáků a zajištění školních kroužků sociálního rozvoje a aktivního občanství.

Bližší informace o projektu zde.

Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Naše škola je zapojena do projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách", který realizuje statutární město Brno. Nositelem projektu je "Odbor školství, mládeže a tělovýchovy". V rámci tohoto projektu máme nainstalovány tři interaktivní tabule v odborných učebnách přírodopisu, anglického jazyka a pracovních činností. Více informací zde.

Personální podpora pedagogického sboru na ZŠ Bosonožská 9 - II

Projekt OP VVV PolyGram

Naše základní škola je partnerem I. Německého zemského gymnasia, základní školy a mateřské školy, o. p. s. Společně realizujeme projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji.

Více informací zde.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

logo esf eu msmt opvk

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.

Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe. V rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce zřizovatelů – městských částí, vedoucí pracovníky škol a další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude zaměřeno na vybrané téma související s problematikou vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v této oblasti a navrhne plán k jejich řešení.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

logo esf eu msmt opvk jmk

Od listopadu 2013 se naše základní škola zapojila ve spolupráci s I. Německým zemským gymnasiem, základní školou a mateřskou školou, o. p. s. do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji v rámci OP VK (I. NZG je partnerskou školou Jihomoravského kraje). Cílem tohoto projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Více informací viz www.skolskykomplex.cz/nzg/g7.

Peníze školám - Zkvalitnění výuky na ZŠ Bosonožská

logo esf eu msmt opvk zsbos9

Projektem, jehož uskutečnění je podpořeno částkou 1,7 milionu korun z prostředků EU - Peníze školám, je v současné době zahájený více než dvouletý projekt "Zkvalitnění výuky na ZŠ Bosonožská". Ten podporuje realizaci školního vzdělávacího programu především v oblasti zavádění inovativních forem a metod výuky s pozitivním dopadem na prohlubování a osvojování klíčových kompetencí žáků. K jeho základním aktivitám patří tvorba a ověřování metodických pomůcek pro výuku, další vzdělávání pedagogů školy a preventivní program pro žáky II. stupně.
Projekt byl zahájen 15. srpna 2011. Do jeho realizace se aktivně zapojil téměř celý pedagogický sbor. Prvním ukončeným výstupem projektu je čtyřicetihodinový seminář pro celou sborovnu na podporu čtenářské a informační gramotnosti žáků "Čtením a psaním ke kritickému myšlení", který vedly lektorky společnosti Kritické myšlení přímo u nás ve škole. Díky získaným finančním prostředkům škola získává další počítačové vybavení nezbytné pro práci učitelů, tak i pro práci žáků v hodinách.
Vyučující tvoří metodické pomůcky na tato prioritní témata: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika a přírodní vědy a inkluzivní vzdělávání. Nové pomůcky jsou k dispozici všem učitelům ve škole, případně, podle zájmu, i kolegům v ostatních školách v ČR. Lze je využít v českém jazyce a literatuře, v matematice, přírodovědě, prvouce, přírodopise, v zeměpisu, chemii, fyzice, vlastivědě, v dějepise, občanské výchově a v anglickém jazyce.

Přehled pomůcek pro oblast III/2 - Využití ICT bude postupně zveřejňován na www.dumy.cz.


Výběrová řízení k projektu:

ZŠ Brno, Bosonožská 9, p.o. vyhlásila výběrové řízení na nákup výukové počítačové techniky pro tvorbu metodických pomůcek v projektu "Kvalita" na ZŠ Bosonožská v rámci projektu Evropské unie EU - Peníze školám. Předmětem zakázky byla dodávka 15 kusů notebooků bez OS, 1 monitor, 1 laminovací přístroj a 2 datové projektory. Hodnocení nabídek 3 firem proběhlo dne 3. listopadu 2011. Ředitelka školy jmenovala výběrovou komisi, která na základě předem stanovených kritérií doporučila nabídku firmy Petr Říha Brno.

Dne 26. listopadu 2012 proběhlo hodnocení nabídek II. výběrového řízení v rámci projektu EU - Peníze školám na nákup výukové interaktivní techniky pro práci žáků v rámci projektu "Kvalita" na ZŠ Bosonožská. Ze dvou firem, které se přihlásily do výběrového řízení, určila podle stanovených kritérií hodnotící výběrová komise jako výhodnou nabídku firmy ENGEL, s.r.o., která dodala 10 kusů tabletů a nainstalovala škole 4 interaktivní projektory. Firma zajistila základní školení pro uživatele interaktivních projektorů.

Multimedia ve výuce na základní škole

logo esf eu msmt opvk

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola zahájila v únoru realizaci projektu Multimedia ve výuce na základní škole, který slouží ke zlepšení kvality výuky. Z projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu škola získala částku 3 336 964 Kč. Z této částky škola pořídí mobilní počítačovou učebnu Apple s 16 počítači pro žáky, router pro WiFi připojení, digitální kameru, fotoaparát, dataprojektor a mobilní interaktivní tabuli. Deset učitelů školy bylo vybaveno notebooky a vytvořilo tým, který má v následujících dvou letech vytvořit 60 multimediálních programů pro výuku, které budou sloužit i jiným školám.
V současné době probíhá školení všech učitelů, seznamují se s novým operačním systémem Mac OS X. Žáci se mohou těšit na září, kdy začnou mobilní počítačovou učebnu využívat. Výuka pro ně bude tím zajímavější a zábavnější. Práce s počítači je nejen dobrou motivací, inspirací, ale podporuje i aktivní vzdělávání.
A co je smyslem projektu? Žáci mají pochopit, že počítač je nejen atraktivním zdrojem informací, ale měli by ho používat k získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, samozřejmě pod vedením kvalitního pedagogického sboru. U žáků chceme rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnosti, komunikační dovednosti a vést je k sebevzdělávání. Chceme být školou, která je atraktivní pro žáky a toto je jedna z cest jak můžeme tohoto cíle dosáhnout.

Dokumenty:
 

Fotografie z projektu:

Kalendář akcí pro žáky

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
logo esf eu msmt opvk
logo scio - zlatý certifikát
certifikát aktivní škola
logo my jsme fakultni skola pedagogicke fakulty mu
logo certifikat rodice vitani logo zdrava skolni jidelna